Lync Smart Forward

Lync Smart Forward to aplikacja służąca do tworzenia inteligentnych przekierowań w programie Lync.

Przekierowania umożliwiają zachowanie ciągłego kontaktu ze współpracownikami i klientami, niezależnie czy znajdujemy się na przy komputerze, na spotkaniu czy jedziemy do klienta.

Automatycznie uruchamiane przekierowania przyspieszają pracę i odciążają pracowników od konieczności ręcznej konfiguracji statusów. Dodatkowym atutem jest ścisła integracja z zestawami słuchawkowymi firmy Plantronics, co umożliwia automatyczne włączanie przekierowań w zależności od odległości pracownika od komputera.

Główne funkcje programu:

  • tworzenie przekierowań do innych osób (z listy kontaktów oraz ręcznie dodane numery telefonów),
  • automatyczna zmiana statusu po uruchomieniu przekierowania,
  • uruchamianie przekierowań w zależności od odległości zestawu słuchawkowego od komputera (wymagane urządzenia firmy Plantronics).

Lync Smart Forward is a software for intelligent call forwarding in Lync.

Forwarding allows to maintain uninterrupted conversation with co-workers and clients, regardless if we are at our computer desk, at the meeting or on our way to client.

Automatic activation of forwarding increases efficiency and relieves employees from need to configure status manually. Additional advantage comes from tight integration with Plantronics headsets, that allows automatic activation of forwarding, depending on user distance from computer.

Main features:

  • forwarding to other contacts (from contact list, and manual phone number entries),
  • automatic status changes after forwarding activation,
  • activation of forwarding depending on distance between headset and computer (requires Plantronics headset).

Kategoria produktu: